Menu Sluiten

Verkiezingsprogramma 2015

Wie zijn wij ?
– Boeren, burgers en waterlui.
– Organisatie onafhankelijk van de landelijke, provinciale en gemeentelijke politiek.
– Hierdoor geen belangenverstrengeling of dictaat van “boven”.
– Mensen met een passie voor waterbeheer, waterrecreatie en natuur.

Wat willen wij ?
– Lagere lasten voor de inwoners.
– BBW wil het waterschap HHNK transformeren van het duurste schap van NL naar een
beheersbaar en betaalbaar schap . – Rechtvaardige lastenverdeling tussen de verschillende belastinggroepen.
– Kosten van natuur en recreatie neerleggen bij belanghebbenden en overheid.
– Ruimhartig kwijtscheldingsbeleid voor lage inkomens.
– Geschillen met ingezetenen oplossen aan de keukentafel, gang naar de rechtbank vermijden.
– Waterschap is medeverantwoordelijk voor faunaschade aan gewassen.

Hoe willen we dat doen?
– Projecten spreiden over meerdere jaren, temporiseren dus.
– Fors snijden in de personeelskosten van HHNK, 10% vermindering van de loonsom in 2019.
– Minder regels en controles. Transitie van vergunningplicht naar meldingplicht.
– Zwaar inzetten op positieve innovatieve ontwikkelingen.
– Duurzaam sturen op het afkoppelen van hemelwater van het rioolnet.
– Slim samenwerken met strategische partners, zoals gemeenten en nutsbedrijven.
– Meer gebruik maken van slimme ideeën van eigen personeel , regionale loonwerkers en inwoners.

Waar staan we nog meer voor?

NATUUR EN RECREATIE
– Openstellen van eigendommen van HHNK voor recreatief medegebruik.
– Aandacht voor fiets-, vaar- en schaatsroutes.
– Natuurvriendelijke oevers in met name de stedelijke – en recreatiegebieden.
– Aandacht voor biodiversiteit en vispassages.
– In agrarische gebieden wegbermen maaien vóór het zaaistadium.

WATERKWALITEIT EN WATERVEILGHEID
– Veiligheid m.b.t. overstromingen staat voorop.
– Bij wateroverlast is de volgorde: veiligheid, droge voeten in steden en dorpen, economisch belang en natuurbelang.
– Bij wateroverlast de schade in de “overloopgebieden”compenseren.
– Bij watertekort zorgen voor voldoende schoon en zoet water.
– Kwalitatief goed en veilig zwemwater.
– Handhaving van een gedegen baggercyclus.
– Investeringen in waterveiligheid combineren met recreatie- en natuurwaarden.

CULTUURHISTORISCH ERFGOED
– De prachtige molens, gemalen en historische gebouwen dienen in eigendom te blijven bij het waterschap. Geen overdracht naar andere partijen.

INVESTERINGEN EN ONDERHOUD
– Gunning van werk aan regionale bedrijven, groot en klein, verbeteren.
– Meer werk meervoudig onderhands aanbesteden.